REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH KLUBU „KRAV MAGA MAZOWSZE” I. Organizator zajęć. 1. Organizatorem zajęć Krav Maga z zakresu izraelskiego systemu samoobrony i walki wręcz jest Wellness Klub Andrzej Gross, 84-360 Łeba, Szczenurze 49a. 2. Zajęcia są prowadzone zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. 3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz posiadającą kwalifikacje krajowe i międzynarodowe. 4. Nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. II. Uczestnik zajęć jest zobowiązany: 1. Upewnić się iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sztuk i sportów walki. Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich. 2. Każdy uczestnik akceptując regulamin oświadcza, iż świadom jest tego, że zajęcia sportowe są zajęciami podwyższonego ryzyka i świadomy jest losowych zdarzeń, które mogą mieć na nich miejsce. 3. Zarejestrować się w systemie online pod adresem: http://kravmagamazowsze.gymmanager.com.pl/User/Register oraz zaakceptować regulamin. Rejestracja powinna być dokonana na prawdziwe dane uczestnika co może być zweryfikowane podczas zajęć. Kupić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć imiennego karnetu na dany miesiąc kalendarzowy lub kupić jednorazową wejściówkę na zajęcia. Wnieść opłatę wpisową. Wysokość opłat za karnet i jednorazową wejściówkę określa aktualny cennik. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć, bądź niedopuszczenia do udziału w nich przez instruktora. Niewykorzystanie karnetu lub wejściówki, nie uprawnia do skorzystania z zajęć w innym terminie. Karnet imienny nie może być wykorzystany przez inną osobę. 4. Potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez akceptację jego treści podczas rejestracji (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zajęciach) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć oraz stosować się do niego, w tym przestrzegać zasad obowiązujących na treningu: - uczestnik zajęć może ćwiczyć tylko w obecności instruktora i zobowiązany jest do stosowania się do jego poleceń; - w trakcie ćwiczeń uczestnik musi zachować odpowiednią ostrożność i rozwagę w trosce o bezpieczeństwo własne jak i współćwiczących; - zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub środków odurzających a także w przypadku złego samopoczucia; - instruktorzy mają prawo do niedopuszczenia do zajęć osób zachowujących się agresywnie, nie stosujących się do Regulaminu, do poleceń oraz lekceważących i naruszających zasady bezpieczeństwa. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat; - w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości;  na terenie klubu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, dopingujących, stymulujących.  na teren klubu zabrania się wnoszenia środków spożywczych, podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy,  uczestnik jest obowiązany nosić w trakcie zajęć obuwie sportowe zmienne z czysta podeszwą, strój sportowy. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.  uczestnik jest obowiązany zachować porządek w szatni, łazienkach, toaletach oraz do poszanowania własności Organizatora, 5. W przypadku osób małoletnich wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez ich opiekunów prawnych oraz należy wypełnić u instruktora zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach. III. Odpowiedzialność organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych. Wszystkie rzeczy należy zabrać ze sobą na salę treningową. 2. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń objęte ryzykiem sportowym, wynikające ze stanu zdrowia uczestnika bądź nie stosowania się do poleceń instruktora. 3. Organizator oraz instruktor nie odpowiadają za osoby małoletnie, przebywające poza salą ćwiczeń, przed rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. IV.Przetwarzanie danych 1. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem systemu GymManager zgodnie z umową licencyjną zostało powierzone firmie dostarczającej oprogramowanie : Sharptec Mateusz Ropka , ul.prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP 51300049645, REGON 122633400 2. Firma Sharptec Mateusz Ropka , ul.prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP 51300049645, REGON 122633400 oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych oraz iż przygotował odpowiednią dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z nia 29. Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29. Kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). V. Udostępnianie danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym firma Wellness Klub Andrzej Gross, 84-360 Łeba, Szczenurze 49a dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klienta nie będą udostępniane. ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnika zajęć sportowych Klubu „Krav Maga Mazowsze”, w pełni go akceptuję , zobowiązuję się do jego przestrzegania i wyrażam zgodę na udział w zajęciach sportu kontaktowego. 2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez ze mnie sportów kontaktowych. 3. Oświadczam, że znane jest mi ryzyko związane z uprawianiem sportów kontaktowych i że zrzekam się wszelkich roszczeń przeciwko organizatorowi zajęć oraz instruktorom mogących powstać w trakcie udziału w powyższych zajęciach. 4. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na utrwalanie oraz publikowanie mojego wizerunku/wizerunku na potrzeby edukacyjne oraz związane z promocją klubu. 5.Oświadczam że moje dane osobowe podane podczas rejestracji są zgodne z prawdą